سال تحصیلی: 
 94-95
دوره تحصیلی: *توجه دانش آموزان دختر پایه هشتم کتاب تفکر و سبک زندگی ویژه دختران برای سال 95-94 در سایت اصلی چاپ کتاب های درسی وزارت آموزش و پرورش کشور قرار گرفته نشده است*