*این پاسخ ها فقط برای کمک به دانش آموزان تهیه شده است نه برای اینکه کار خودشون رو با این پاسخ ها آسون کنند*
                                                **لطفا سواستفاده ابزاری خدای ناکرده نفرمایید**