باسمه تعالی

مرکز استعداد های درخشان امام رضا (ع) شهرستان لاهیجان

سوالات آزمون فارسی پایه هشتم - درس سوم تا پایان درس ششم - تاریخ امتحان : 94/8/25 - مدت امتحان : 30 دقیقه


نام و نام خانوادگی :..............................        نمره :..........


(1)

صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را بنویسید.


1-1) فضایل جمع فضیلت است .  ......

1-2) جزء به  معنی غیر و مگر است . .......

1-3) مآل اندیش به معنی ثروت اندوز است. .......

1-4) دو واژه فراز و فرود نسبت بهم مترادف هستند. .......


(2)

به جای نقطه چین ها کلمات مناسب قرار دهید .


2-1) حافظ شیرازی در قرن............ می زیست.

2-2) جامع التمثیل در قرن یازدهم توسط ............. نوشته شده است. 

2-3) بیت  زین گفته سعادت تو جویم / پس یاد بگیر هرچه گویم  سروده ................. است.

2-4) اسرار التوحید شرح حال و سخنان ابوسعیدابوالخیر است که توسط ...................... ، در قرن ششم نوشته شده است .


(3)

نقش دستوری واژه های مشخص شده عبارت زیر ، به ترتیب ، در کدام گزینه آمده است ؟


بهلول جواب سلام او داد. فرمود : تویی شیخ بغداد که مردم را ارشاد میکنی ؟


الف) نهاد- مفعول - نهاد - مفعول  

ب) نهاد - مضاف الیه - مسند - نهاد 

ج) نهاد - مفعول - مفعول - مفعول

د) نهاد - مضاف الیه - مسند - مفعول 


(4)

در کدام گزینه هسته نهاد ، درست مشخص شده است ؟


الف ) دوست پدرم ، شرکت بزرگی دارد.

ب) دیوار مدرسه پر از کاغذ دیواری است .

ج) خانواده ، کوچکترین بخش اجتماع است .

د) تمام مسایل را معلم ریاضی حل کرد .


(5)


گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است             گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است


.................................................            ...................................................


گفتم : مرا غم تو خوش تر ز شادمانی                 .......................................................


گفتم : که سوخت جانم از آتش نهانم                  .......................................................


(6)


ادبیات اندرزی یا تعلیمی چیست؟ نمونه ای مثال بزنید.





(7)

به سوالات زیر درباره بیت می باش به عمر خود سحرخیز / وز خواب سحرگهان پرهیز  پاسخ دهید.


7-1) کلمات مخفف به کار رفته در بیت کدامند ؟


7-2) آرایه ادبی به کار رفته در بیت کدام است ؟


7-3) در بیت فوق قافیه وجود دارد یا ردیف ؟


(8)

معنی واژه های مشخص شده زیر را بنویسید.


وقتی جولاهه ای به وزارت رسیده بود.  (..............)


تدبیر مناسب در موقعیت های مهم زندگی . (....................)


هر متن به تناسب درون مایه خود ، ویژگی و خصوصیتی دارد. (.........................)


روزگاری چرتکه و چاپار در جامعه و محیط اجتماعی نقش داشته اند. (...........................)


(9)

در زندگی امروزی چه آسیب هایی انسان را تهدید میکند ؟




(10)

معنی بیت ها و عبارت های زیر را به نثر ساده و روان بنویسید.


روزی ناگاه از پس وزیر بدان خانه در شد . وزیر را دید پای بدان گودال فرو کرده . امیر او را گفت که این چیست ؟ وزیر گفت یا امیر این همه دولت که مرا هست همه از امیر است . 




بدان اینها که تو گفتی همه فرع است و اصل در خوردن ، آن است که لقمه حلال باید و اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد.




هرشب که روی به جامه خواب             کن نیک تامل اندر این باب

کان رو به علم تو چه افزود                    وز کرده خود چه برده ای سود





سربلند باشید عزیزان !


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


آزمون ادبیات پایه هشتم 


با تشکر از دبیر مربوطه : سرکار خانم قوامی - دبیر ادبیات اول متوسطه مدرسه استعداد های درخشان لاهیجان


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

اگر با هرگونه مشکلی در سوالات مواجه شدید نظر خصوصی برام ارسال کنید.


اگر جواب هرکدام از سوالات را می خواهید در نظرات به صورت عمومی ذکر کنید تا در اسرع وقت پاسخش را به شما عزیزان بدهم.


باتشکر

یاسمین آشوری