برای مشاهده ی آزمون ادبیات هشتم فصل چهارملطفا به ادامه ی مطلب بروید.

download (1)  

شکلک های محدثه

آزمون ادبیات هشتم فصل چهارم

1-درستی یا نادرستی جملات زیر را با علامت  (ص و غ)  مشخّص کنید.1

الف) از قالب”مثنوی”، برای بیان داستان ها بهره می گیرند               ب)در عبارت ؛«آن برگ های سبز زیر نور گرم خورشید می درخشیدند.» کلمة”نور”هسته است.

پ ) صفت مشترک بین مشبه ومشبه به را«ادات تشبیه » می نامند.      ت)به تکرار یک حرف یا صدا(صامت،مصوت) در عبارت یا بیت ،واج آرایی می گویند.

2- گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.5

-همه ی گزینه ها ادبیات اندرزی یا تعلیمی هستندبه جز گزینه ی ……….

الف :بوستان سعدی   5               ب : مثنوی مولوی  5                پ:  شاهنامه ی فردوسی    5                        ت : کلیله ودمنه5                                                                               

-معنی واژه های مشخّص شده ی بیت زیر ،به تر تیب ،در کدام گزینه آمده است؟

«کای فرازنده ی این چرخ بلند                                        وی نوازنده ی دل های نژند»

الف :بزرگ،مهربان،سردوبی روح   5                                                ب : برپاکننده ،آرامش بخش ،مهربان  5

 پ:  افرازنده،مهربان،اقرارکننده    5                                                    ت: بلند کننده ،نوازش گر ،غمناک 5

-در کدام گزینه آرایه ی تشبیه به کار نرفته است؟

الف :ای هدهد صبا به سبا می فرستمت                                               بنگر که از کجا به کجا می فرستمت  5                                                                                                                  ب : تأمّل در آیینه ی دل کنی                                                                        صفایی به تدریج ،حاصل کنی  5

پ:  نام نیکو گر گر بماند زآدمی                                                                          به کزو ماند سرای زرنگار   5                                           

ت : نو جوانی به جوانی مغرور                                                                            رخش پندار همی راند زدور 5

-دربیت زیر کدام آرایه را نمی توان یافت ؟

« ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد         دل رمیده ی ما را انیس و مونس شد »

الف :اشتقاق  5                       ب : سجع  5                          پ : استعاره  5                     ت : مراعات نظیر  5

-در بیت :«کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید غیر /  این همه صورت برد بر صفحه ی هستی به کار»به کدام یک از نام های  خداوند اشاره دارد؟

الف:غفور   5                          ب:رحیم    5                                 پ:عزیز   5                                     ت:مصوّر5

با توجه به عبارت زیر ، همه گزینه ها « هسته ی » گروه اسمی محسوب می شود ، به جز …

«جوانه ریشه ی کوچکش را برای پیدا کردن آب در دل زمین به این سو و آن سو فرستاد.»

الف : آب    5                       ب : ریشه  5                                          پ :   سو 5                               ت : دل5

 

-دربیت مقابل، به مفاهیم کدام گزینه اشاره شده است؟”ده روزه مهر گردون افسانه است وافسون/نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا”

الف : ناپایداری دنیا،دشمنی با دشمنان5                                ب : دشمنی با دشمنان،چرخش منظّم خورشید  5   

 

پ :   دوستی با دوستان ،ناپایداری دنیا 5                               ت : چرخش منظّم خورشید  ، دوستی با دوستان 5

3-معنای واژه های مشخص شده را بنویسید.   2                                                                                                                            

الف : به حلاوت بخورم زهر . (…………………………..)                              ب: امیرکبیر یکی از مردان نامی کشورداری و سیاست شد..(……………………)

 

پ : نقّاشی تو طبیب زخم های ماست.  (………………………………………)          ت : به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست.(…………………………………)

 

ث: توطئه انگلیس شکست خورد (…………………… )                                     ج:این ایرانی پرشور نیرنگ استعمار را در کشورش دریافت.

                                                                                                                         (……………………………..)            (……………………….)

چ:سیمای وطن را به زیور شکوه و خلاقیّت می آرایند..(…………………………………..)

4-نقش کلماتی را که زیرشان خط کشیده شده ؛مشخص کنید. 5/1

 

« مبادا گذر شتابان عمر را مسخره بگیریدیا به حرف بزرگ تر هایتان گوش نکنید واز تجربه های آنان بهره نگیرید.»

 

 

5-معنی و مفهوم ابیات وعبارات زیر را بنویسید.3

الف- به جهان خرم از آنم که جهان خرّم از اوست /  عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست          

 

ب-آن که حب وطن نداشت به دل /  مرده زان خوب تر به باور من

 

ج-الیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است.

 

6- کلمةمقابل را با صفت بیانی مناسب ،گسترش دهید.1

پرنده……………                       لهجه……………..                        سخنرانی……………..                       وطن…………………

7-در ابیات زیر کلمات «جناس» را مشخّص کنید.3

 ای هدهد صبا به سبا می فرستمت/بنگر که از کجا به کجا می فرستمت

 کدامین ساعت از من یاد کردی/کدامین روزم از خود شاد کردی

-بهرام که گور می گرفتی همه عمر/دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

8-در تشبیه زیر ،رکن های تشبیه را مشخص کنید.2

«این بال های خفّاش همانند لاله های گوش اند،بی پر و بدون رگ های اصلی.»

 

رکن اول:……………………………..      رکن دوم:…………………………….        رکن سوم:…………………………….   رکن چهارم:………………………

9-کتاب های زیر از چه کسانی هستند.5/1

رساله ی قشیریّه……………………….       داستان هایی از زندگی امیرکبیر……………………امیرکبیر…………….